Đang gửi...

Chính Sách An Toàn, Sức Khỏe, Môi Trường

Thúc đẩy việc thực hiện chính sách về sức khỏe và an toàn là mục tiêu chung của Công ty và các nhân viên làm việc tại Công ty ở tất cả các cấp. Với mục tiêu đó, Công ty đã đánh giá mức độ rủi ro về sức khỏe, an toàn liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty và đã đưa ra các thỏa thuận phù hợp để kiểm soát nhằm giảm thiểu rủi ro đối với sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động và những người liên quan.

Chính sách về sức khỏe và an toàn:

 • Tạo và duy trì một môi trường và điều kiện làm việc an toàn và không có nguy cơ đối với sức khỏe.
 • Cung cấp và duy trì máy móc, phương tiện, trang thiết bị đảm bảo an toàn và không có rủi ro cho sức khỏe.
 • Duy trì việc kiểm soát của Công ty đến tất cả các nơi làm việc, luôn trong điều kiện an toàn và không có rủi ro đối với sức khỏe.
 • Tham khảo ý kiến ​​của các nhân viên về những vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn của họ;
 • Tổ chức đào tạo, tập huấn, hướng dẫn, thông tin, tư vấn, giám sát để đảm bảo năng lực của nhân viên, đảm bảo các nhiệm vụ được giao là trong phạm vi về kỹ năng, hiểu biết và khả năng của người được giao việc, công việc được thực hiện một cách an toàn.
 • Ngăn ngừa tai nạn và các bệnh nghề nghiệp;
 • Tuân thủ các quy định như các yêu cầu về đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động tại nơi làm việc và những người mà Công ty có nghĩa vụ theo luật định.
 • Đảm bảo vai trò và trách nhiệm của bộ phận quản lý và nhân viên được xác định rõ ràng và phân công ở tất cả các cấp.
 • Cung cấp đầy đủ các nguồn lực (bao gồm cả đào tạo, thông tin, hướng dẫn, giám sát, máy móc và thiết bị, và các dịch vụ hỗ trợ) để thực hiện được chính sách này.
 • Tất cả các nhân viên được khuyến khích để đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy và duy trì môi trường làm việc không có các tai nạn và các vấn đề sức khỏe nghề nghiệp.
 • Định kỳ xem xét và sửa đổi chính sách về sức khỏe và an toàn khi cần thiết.

 

 
Chính Sách An Toàn, Sức Khỏe, Môi Trường

Đang cập nhật....

 
Back to top